pasar Cijeruk

Cijeruk Kabupaten Bogor

Jumlah Lokal

112

Jumlah Pedagang

89

Kepala Pasar Cijeruk

M. FAHRI RIZAL, SE